joomla

ג'ומלה ישראל

תבניות עיצוב חינם לאתרים

התחברות למערכת

לתשומת לבכם: על מנת להוריד את תבניות העיצוב למחשבכם, אין צורך בהרשמה לאתר. ההרשמה לאתר והכניסה באמצעות שם משתמש וסיסמא, מיועדים למשתמשים בפורום אתר ג'ומלה ישראל.

vps-banner
תנאי השימוש להלן כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומשמעותם זהה בלשון נקבה. המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי Joomla Israel כי בעצם כניסתו לאתר, הינו מסכים לפעול ולהתנהג על פי התנאים המפורטים להלן:

המשתמש מצהיר כי עם הורדת תבנית עיצוב חינם מהאתר, הינו מסכים לתנאי התקנון וכי לא תהיינה לו תביעות ו/או דרישות ו/או טענות מבעלי או מפעילי אתר Joomla Israel:

תבניות העיצוב באתר, ניתנות להורדה חינם כפי שהן (As Is) על כל הקבצים הגראפיים, קבצי html, קבצי php, קבצי java, קבצי swf וקבצים נוספים הכלולים בכל קובץ ZIP של תבנית עיצוב.

לאחר הורדת תבנית עיצוב, רשאי המשתמש לבצע בה התאמות תוכן או התאמות עיצוב ומבנה תבנית העיצוב בהתאם לצרכיו, למשל: הזנת תכנים טקסטואליים שונים, שינוי גופנים, הוספת תמונות, העלאת קבצים, שינוי בצבעים, שינוי או הוספת עמודות, שינוי לוגו וכיוצא באלו.

תמיכה בתבניות העיצוב ניתנת באמצעות פורום המשתמשים באתר. כל פנייה למי ממפעילי האתר לתמיכה בתבנית עיצוב לא תיענה. אין הנהלת האתר מבטיחה תשובה לכל שאלה שתוצג בפורום המשתמשים. לפורום אתר Joomla Israel תנאי שימוש משלו - המשתמש מתחייב לנהוג על פיהם.

Joomla Israel מסירה מעצמה כל אחריות באשר לתכנים טקסטואליים ו/או גראפיים אשר קיימים באתר אינטרנט (הדומיין) בו תותקן / תופעל תבנית עיצוב אשר הורדה מאתר Joomla Israel. על המשתמש בתבנית עיצוב שהוריד מאתר Joomla Israel, חלה כל האחריות באשר לכל התכנים הגראפיים והטקסטואליים אשר באתר (הדומיין) בו תותקן / תופעל תבנית העיצוב.

במקרה של תביעה / טענה / דרישה כנגד Joomla Israel בעקבות תכנים הקיימים באתר (הדומיין) בו מותקנת / מופעלת תבנית עיצוב שהוריד מאתר Joomla Israel ישלם המשתמש מידיית ללא כל תנאי או דיחוי לבעלי אתר Joomla Israel את הסכום השווה לסכום התביעה / הטענה / הדרישה וזאת, לא יאוחר מתום 10 ימים מיום קבלת הודעת התביעה / טענה / דרישה אצל בעלי אתר Joomla Israel.

המשתמש מתחייב להשתמש באתר בהתאם ובכפוף להוראות כל דין. ידוע למשתמש כי Joomla Israel שומרת לעצמה את הזכות לא לתת למשתמש שירות ו/או להתנות בתנאים ו/או לבטל מעשים ו/או פעולות, באם יפר את תנאי השימוש, לרבות באם יפגעו האינטרסים של Joomla Israel ו/או המשתמש יפר את הוראות הסכם זה ו/או כל דין.

ידוע למשתמש כי אין ולא תהיה ל Joomla Israel כל אחריות ישירה או עקיפה הנובעת משימוש בתבניות העיצוב שהוריד מהאתר ו/או בתכני האתר ו/או מתוצאות השימוש בתבניות העיצוב שהוריד מהאתר ו/או מהסתמכות על תוכן המידע המופיע באתר. המשתמש מצהיר ומתחייב כי יישא לבדו במלוא האחריות בגין השימוש בתבניות העיצוב שהוריד מהאתר.

שם האתר בין אם נרשם ובין אם לא, לרבות סימני המסחר שלו, הם כולם רכוש אתר Joomla Israel.co.il בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת האתר בכתב ומראש. כל החומרים המוצגים באתר, ללא יוצא מן הכלל ובפרט התכנים, העיצוב, הלוגו והטקסטים הינם קניינה הבלעדי של Joomla Israel ומוגנים ע"פ כל דין. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב) בלא קבלת רשות מפורשת מבעלי האתר מראש ובכתב.

לאתר Joomla Israel אין כל שייכות עסקית, מסחרית או כלכלית עם מי ממערכת ה-CMS של ג'ומלה, דרופל, וורדפרס. כל שימוש שיעשה המשתמש בתכני אתר Joomla Israel הינו בכפוף לזכויות הקניין של Joomla Israel, זכויות המוגנות על פי חוק, לרבות דיני זכויות יוצרים וסימני מסחר. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים, ברשימות תבניות העיצוב המוצגות בו, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמת בעלי האתר מראש ובכתב.

המשתמש מצהיר ומתחייב להשתמש באתר לשם צפייה ו/או הורדת תבניות העיצוב המופיעות בו בלבד. המשתמש מתחייב לא לעשות שימוש שלא למטרות הללו ובכלל זאת, הינו מתחייב שלא להפיץ ו/או לא להעתיק ו/או לא לעבד ו/או לא לשנות ו/או לא לפרסם ו/או לא להשתמש ברבים בחומר המופיע באתר באופן פומבי ו/או באופן מסחרי, אלא אם קיבל מאת Joomla Israel הסכמה מראש ובכתב. ידוע למשתמש כי הפרת תנאי מתנאי תקנון זה מקנה ל Joomla Israel כל סעד המשפטי המוקנה בחוק.

האתר ו/או בעליו אינם רשאים להעביר ו/או לסחור בפרטי המשתמש ובמידע שנאסף בעקבות השימוש באתר. האתר רשאי להשתמש בפרטים האישיים שמסר המשתמש ובכל מידע שייאגר אודות המשתמש בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. האתר רשאי להעביר את כל פרטי המשתמש לצד ג' כלשהו במקרים המפורטים להלן: המשתמש ביצע או התכוון לבצע בין אם במעשה ובין אם במחדל, מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות ומשתמשים אחרים של האתר. המשתמש הפר או מפר את תנאי השימוש של האתר או כל הסכם נוסף עם האתר.התקבל בידי האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את המשתמש לצד שלישי.

עם רישום המשתמש במאגר המידע של האתר הינו נותן את הסכמתו לאתר לשלוח אליו מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר תבניות עיצוב חדשות ו/או מידע פרסומי. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני המשמשת את המשתמש. באם אין ברצון המשתמש להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, יוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לאתר.

ידוע למשתמש כי ל Joomla Israel הזכות הבלעדית לשינוי האתר ולשינוי בתקנון ובעלי האתר ומפעיליו שומרים לעצמם את הזכות לשנות את האתר ו/או תנאי השימוש באתר, בכל זמן שימצאו לנכון. כניסת המשתמש לאתר ו/או השימוש בו ו/או הורדת תבניות עיצוב ממנו, מאשרים את הסכמת המשתמש לפעול על פי הוראות תנאי השימוש באתר כפי שישונו מפעם לפעם.

המשתמש מצהיר כי הוא מודע לאופי רשת האינטרנט ולפיכך, שירותים הניתנים באמצעות האינטרנט עלולים לסבול מדי פעם מתקלות ושיבושים למיניהם, לרבות נפילת שרתי אינטרנט, הפסקה זמנית או קבועה של פעילות האתר, אי התאמות ו/או שלמות קבצים ו/או זמינות השרתים ו/או מחיקות קבצים, ולפיכך על אתר Joomla Israel לא תחול אחריות כלשהי בגין נזק ישיר ו/או נזק עקיף ו/או כל סוג נזק אחר הנובעים או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר ו/או בביצועי האתר ו/או ברכישת תבניות עיצוב ו/או בעיכובים שנגרמו מכל סיבה שהיא באספקת תבניות עיצוב ו/או כל שירות אחר שניתן באמצעות האתר ו/או באמצעות צד ג' המקושר לאתר.